Хэтийн төлөв 2021/22

Хэдийгээр цар тахлын цаг үе нүүрлээд буй боловч, Улаанбаатар ба Берлин хотын хооронд соёл урлагийн боловсролын хамтын ажиллагаа, мэргэжлийн солилцоог хөгжүүлэх тодорхой төслүүдийг боловсруулан үргэлжлүүлэх боломжтой юм. Цар тахлын улмаас авч хэрэгжүүлж буй урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ болгон олон улсын бүхий л хамтын ажиллагааг багасгаснаар бүх харилцагчидтайгаа идэвхигүй харилцаанд орж болохгүй. Гэнэтийн хатуу хөл хорионы нөхцөл байдлаас шалтгаалан archiSCHOOL.de гэх мэт цахим хосолсон төслийн үйл явц нь идэвхитэй холбоо ба төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа саатах, хойшлох, тасалдах зэрэг сорилтуудтай тулгарч буй хэдий ч герман болон англи хэлээр шууд харьцах боломжтой ерөнхий боловсролын сургуулиудын урлагийн боловсролын сургалт, багш мэргэжилтэн нарт зориулсан сургалт, мэргэжлийн солилцоог цахим ба хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулах, цахим үзэсгэлэн гаргах зэрэг хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн хийх тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ажиллах нь зүйтэй.

ТӨСЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ ТҮНШҮҮД


EIN BESONDERER DANK FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT, FÖRDERUNG & UNTERSTÜTZUNG:

mnMN